ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2015/2016

15.01.2015 08:47

Zápis dětí do MŠ Rajhrad,

okres Brno-venkov, příspěvková organizace

pro školní rok 2015/2016

Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34  zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016.

 

·        Žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář) si rodiče vyzvednou ve středu dne 22. dubna 2015 od 7,30 do 15,00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Husova 509, Rajhrad.

·        Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho očkování, rodiče předají v úterý 28. dubna a ve středu 29. dubna 2015 od 7,30 do 15,00 hodin v kanceláři ředitelky školy Husova 509, Rajhrad. Kromě vyplněné žádosti rodiče předloží i rodný list dítěte a občanský průkaz.

·        Do 4. května 2015 mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

·        Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se bude zákonným zástupcům dětí vydávat v MŠ Husova 509, Rajhrad ve čtvrtek 14. května a v pátek 15. května 2015 od 7,30 do 15,00 hodin. Pokud si rodiče rozhodnutí osobně nevyzvednou, bude rozhodnutí odesláno poštou do vlastních rukou.

Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně přílohy „Vyjádření lékaře - pediatra“).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 překročí počet volných míst a kapacitu maximálního počtu dětí v MŠ bude postupováno podle níže stanovených kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2015/2016.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016                          

         Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí :

1)       děti k docházce v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky), které jsou dle potvrzení pediatra řádně očkované a mohou docházet do MŠ,

                        

2)       děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2015, které k 1. 9. 2015 dovrší tří let věku, mají trvalý pobyt v Rajhradě nebo Popovicích, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ, 

 

3)       děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2015, které dovrší tří let věku do 31. 3. 2016 a mají trvalý pobyt v Rajhradě nebo Popovicích, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ,

 

4)       děti ostatní, které nelze zařadit do kritérií 1 - 3  (např. s pozdějším nástupem do MŠ; nemající trvalé bydliště v Rajhradě nebo Popovicích, které do 31. 3. 2016 nedovrší tří let věku ap.)

 

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kriteria podle data narození. 

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kriteria č.1. po kriterium č. 4 a v rámci každého kriteria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný školní rok.