Pokyny MŠMT při znovuotevření MŠ

03.05.2020 20:48

Vážení rodiče,

v sobotu poslalo Ministerstvo školství pokyny k epidemiologickým opatřením při znovu otevření MŠ. Mnoho z Vás se zajímalo jaké podmínky budou platit, zda bude nutné nosit roušky. Níže uvádím doporučení MŠMT:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např.
u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Při vstupu do budovy MŠ je nutné provést desinfekci rukou. V každé budově bude za dveřmi zásobník s desinfekčním gelem. Místo bude označeno.

V prostorách MŠ:

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně
nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy
vstoupit.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn!

Prohlášení najdete v ikonce ke stažení nebo na "Škole na dlani v příloze zprávy. Toto prohlášení je nutné přinést 1. den při příchodu dítěte do školky. Termín otevření MŠ Vám sdělím, jakmile bude Radou Města Rajhrad schválen.

Ředitelka MŠ