Zápis dětí do MŠ Rajhrad,

okres Brno-venkov, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023

Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023.

 

Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí, lékařské potvrzení o očkování dítěte) si rodiče mohou stáhnout ze stránek mateřské školy v sekci "ke stažení (Зарахування)" nebo si je vyzvednout v úterý a ve středu dne 26. a 27. 4. 2022 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 14,30 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Rajhrad, Husova 509.

 

Zápis do MŠ :  

 • K zápisu jsou nutné tyto dokumenty: žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, lékařské potvrzení o očkování dítěte, kopii rodného listu dítěte, kopii OP zastupujícího zákonného zástupce dítěte, formulář o zpracování osobních údajů.

 • Vyplněné dokumenty je možno předat do MŠ od 2.5. do 12.5.2022 jedním z těchto způsobů: datovou schránkou (ID sdpkydp), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), poštou nebo osobně v úterý 3.5. nebo ve středu 4.5.2022 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 překročí počet volných míst a kapacitu maximálního počtu dětí stanovenou v mateřské škole. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně přílohy " Vyjádření lékaře - pediatra").

   

       Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:

  1)      děti, které dosáhnou k 31.8.2022 5 let (včetně dětí s odkladem školní docházky), mají trvalý pobyt v Rajhradě (povinné předškolní vzdělávání - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)                  

  2)      děti, které k 31. 12. 2022 dovrší 3 let věku, mají trvalý pobyt v Rajhradě, děti zaměstnanců Mateřské školy Rajhrad a Městského úřadu Rajhrad, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ, nastoupí k pravidelné docházce od 1.9.2022 s celodenní docházkou do MŠ

  3)      děti ostatní, které nelze zařadit do kritérií 1 - 2 (např. s pozdějším nástupem do MŠ; polodenní docházka do MŠ, nemající trvalé bydliště v Rajhradě, děti které do 31. 12. 2022 nedovrší tří let věku, nemají potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte ap.)

   

  Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kriteria podle data narození. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č.1 po kritérium č. 3 a v rámci každého kriteria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. V případě shodného data narození pořadí určuje los. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný školní rok. 

   

  Zápis do MŠ :  

  • k zápisu jsou nutné tyto dokumenty: žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, lékařské potvrzení , kopii rodného listu dítěte, kopii OP zastupujícího zákonného zástupce dítěte, formulář o zpracování osobních údajů

  • vyplněné dokumenty je možno předat do MŠ úterý 11. 5. 2021 a ve středu 12. 5. 2021 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin
   jedním z těchto způsobů: datovou schránkou (ID sdpkydp), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), poštou, osobním podáním ve výše uvedeném termínu

  • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o očkování dítěte a jeho zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v mateřské škole, je vhodné uvést do poznámky v žádost o přijetí
  • v případě, že bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami), je potřeba přinést i kopii zprávy

  Dne 18.5.2021 od 9,00 -12,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

   

  Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ se bude zákonným zástupcům vydávat v MŠ RajhradHusova 509 v pondělí 7. 6. 2021 a v úterý 8.6. 2021 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin.

   

  Dne 7. června 2021 bude na nástěnce na hlavní budově MŠ Rajhrad, Husova 509 zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována).

  O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 jsou zveřejněna
  na https://msrajhrad.webnode.cz/. a v MŠ.

  V Rajhradě 22.2.2021

   

  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  stanovená pro řádný zápis pro školní rok 2021/2022

  Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí
  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 překročí počet volných míst a kapacitu maximálního počtu dětí stanovenou v mateřské škole. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně přílohy „Vyjádření lékaře - pediatra“).

   

       Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:

  1. děti, které dosáhnou k 31.8.2021 5 let (včetně dětí s odkladem školní docházky), mají trvalý pobyt v Rajhradě (povinné předškolní vzdělávání - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)                  
  2. děti, které k 31. 12. 2021 dovrší 3 let věku, mají trvalý pobyt v Rajhradě, děti zaměstnanců Mateřské školy Rajhrad a Městského úřadu Rajhrad, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ, nastoupí k pravidelné docházce od 1.9.2021 s celodenní docházkou do MŠ
  3. děti ostatní, které nelze zařadit do kritérií 1 - 2 (např. s pozdějším nástupem do MŠ; polodenní docházka do MŠ, nemající trvalé bydliště v Rajhradě, děti které do 31. 12. 2021 nedovrší tří let věku, nemají potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte ap.)

  Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kriteria podle data narození. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č.1 po kritérium č. 3 a v rámci každého kriteria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. V případě shodného data narození pořadí určuje los. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný školní rok.

   

   

  V Rajhradě dne 22. února 2021Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   

 •  

 • ke stažení" nebo si je vyzvednout v úterý nebo ve středu dne 20. a 21. 4. 2021 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 15,30 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Rajhrad, Husova 509.